Protocol tegen seksuele intimidatie

Protocol tegen seksuele intimidatie

Protocol tegen seksuele intimidatie - Stichting Judoteam Bollenstreek

versie: 23 september 2023


In dit document heeft judo team Bollenstreek vastgelegd hoe er gewenst gedrag wordt gestimuleerd, risico situaties worden vermeden en seksuele intimidatie binnen de vereniging worden voorkomen.


Gewenste omgang bevorderen

Judoka’s:
Het is belangrijk dat judoka’s zich veilig voelen binnen hun sportclub. Hier hoort bij dat zij zich niet seksueel geïntimideerd mogen worden. Om het risico daarop zo klein mogelijk te maken zijn er een aantal omgangsregels opgesteld.

 • Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee.
 • Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft
 • Ik val de ander niet lastig
 • Ik breng geen schade toe aan de ander
 • Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtpositie
 • Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over de ander
 • Ik negeer een ander niet
 • Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen en roddelen
 • Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld,
 • Ik bedreig een ander niet
 • Ik neem geen wapens mee
 • Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet aan tegen zijn of haar wil aan
 • Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht
 • Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk
 • Wanneer iemand mij hindert of lastig valt, dan vraag ik diegene hiermee te stoppen. 
  Wanneer dit niet helpt, vraag ik een ander om hulp
 • Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene aan die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur

Bovenstaande regels worden bij inschrijving bekend gemaakt aan de leden en zij dienen akkoord te gaan voordat ze zich in kunnen schrijven als lid. Tevens zijn deze regels te vinden op de website.

 

Trainer/ begeleider

Naast de algemene omgangsregels zijn er aanvullende regels voor de trainer/ begeleider en anderen die een actieve rol spelen rondom de judoka. (hierna genoemd begeleider)

Het gaat om de volgende regels:

 • De begeleider zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de judoka zich veilig kan voelen
 • De begeleider onthoudt zich ervan judoka’s te bejegenen op een wijze die de judoka in zijn/haar waardigheid aantast en verder in het privéleven van de judoka door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening
 • De begeleider onthoudt zich ervan elke vorm (machts-)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de judoka
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen begeleider en de judoka tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik
 • De begeleider mag de judoka niet op een zodanige wijze aanraken dat de judoka en/of begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtdelen, billen en borsten
 • De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook
 • De begeleider zal tijdens de training, wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de judoka en met de ruimte waarin deze zich bevindt, zoals kleedkamer of hotelkamer
 • De begeleider heeft de plicht, voor zover in zijn vermogen ligt, de judoka te beschermen tegen schade en (machts-) misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de judoka behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed uit kunnen oefenen
 • De begeleider zal de judoka geen (im-) materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de judoka die in een onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan
 • De begeleider zal er actief op toe zien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de judoka’s is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen
 • In die gevallen waarin deze regels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen


Tevens wordt er van alle begeleiders gevraagd een Verklaring Omtrent gedrag (VOG) te overleggen en controleert de vereniging valide JBN of zij zijn opgenomen in het registratiesysteem voor plegers seksuele intimidatie.Situaties van seksuele intimidatie oplossen

Wanneer er zich een situatie voordoet waarin een lid zich seksueel geïntimideerd voel, kan deze terecht bij de vertrouwenspersoon (VCP) van de stichting of van de Judo Bond Nederland (JBN).
Deze zijn te bereiken via de volgende contactgegevens en via onderstaand contactformulier:


 • Jurriaan Holst - 06 44 61 68 96
 • Masha van der Molen


Deze personen zijn opgeleid om dergelijke uiteenlopende situaties in te schatten en de bijhorende procedures te starten en te begeleiden.


Sancties

Een aantal van de sancties zijn voor de stichting extern, denk hierbij aan een vervolging voor overtreding van artikelen uit het Wetboek van Strafrecht.

Wel kunnen interne sancties na overleg met de VCP door het bestuur opgelegd worden. Het bestuur stelt hierbij het collectieve belang van haar leden boven eventueel individueel belang van het lid.


Meer informatie m.b.t. grensoverschrijdend kan gevonden worden op de site van NOC*NSF.

 

Contactformulier 

 
 
 
 
 
 

Copyright © Stichting Judo Team Bollenstreek - KVK nummer 82489289. All rights reserved.